راهنما

راهنمای خرید دستکش:

دستکش زنانه

اندازه دور دست طبق تصویر (سانتیمتر)سایز
187
18.38
18.89
19.210
20.711

دستکش مردانه

اندازه دور دست طبق تصویر (سانتیمتر)سایز
22.19
22.510
23.111
23.512
23.913