فرم استخدام

فرم استخدام
تحصیلات
معرف(مشخصات سه نفر غیر از خانواده )
تجارب کاری پیشین (به ترتیب از آخرین محل کار بنویسید)
مهارتها و دانش زبان
سایر دوره های آموزشی
اطلاعات اعضای خانواده
آشنایی با شرکت چرم مشهد
سمت شغلی
اطلاعات شما با موفقیت ثبت گردید و توسط همکاران ما مورد بررسی قرار خواهد گرفت