ساعات کاری شعب

همراهان گرامی چرم مشهد

با عرض تسلیت به مناسبت رحلت رسول اکرم وشهادت امام رضا (ع) ساعات کاری شعب چرم مشهد درروزهای ۲۵ و ۲۶ ام مهرماه تغییر یافته است. لیست زمان کاری این فروشگاه ها به شرح زیر است.

ردیففروشگاهجمعه (۲۵مهر)شنبه(۲۶مهر)
۱فروشگاه ونكیکسرهیکسره
۲فروشگاه رضایکسرهیکسره
۳فروشگاه سجادنوبت عصریکسره
۴فروشگاه احمد آبادنوبت عصریکسره
۵فروشگاه بابلسردونوبتدونوبت
۶فروشگاه اپالنوبت عصریکسره
۷فروشگاه گلشنتعطیلنوبت عصر
۸فروشگاه گلسار رشتیکسرهیکسره
۹فروشگاه فردوسییکسرهیکسره
۱۰فروشگاه پاسداراننوبت عصرنوبت عصر
۱۱فروشگاه كارفورتعطیلیکسره
۱۲فروشگاه گلستانیکسرهیکسره
۱۳فروشگاه آرمیتاژتعطیلنوبت عصر
۱۴فروشگاه دانشیکسرهیکسره
۱۵فروشگاه ارگیکسرهیکسره
۱۶فروشگاه اصفهان آذرنوبت عصرنوبت عصر
۱۷فروشگاه وليعصریکسرهیکسره
۱۸فروشگاه سیواننوبت عصرنوبت عصر
۱۹فروشگاه اهواز کیان پارسنوبت عصرنوبت عصر
۲۰فروشگاه اراكنوبت عصرنوبت عصر
۲۱فروشگاه گرگاننوبت عصرنوبت عصر
۲۲فروشگاه دولتنوبت عصریکسره
۲۳فروشگاه کرجیکسرهیکسره
۲۴فروشگاه یزد صفائیهنوبت عصردونوبت
۲۵فروشگاه پاژنوبت عصرنوبت عصر
۲۶فروشگاه معلمنوبت عصردونوبت
۲۷فروشگاه پانورامایکسرهتعطیل
۲۸فروشگاه اصفهان سيتي سنترتعطیلدونوبت
۲۹فروشگاه زاهداننوبت عصرنوبت عصر
۳۰فروشگاه سارينوبت عصردونوبت
۳۱فروشگاه بوشهرنوبت عصردونوبت
۳۲فروشگاه تبریزنوبت عصرنوبت عصر
۳۳فروشگاه شیراز ستارخاننوبت عصردونوبت
۳۴فروشگاه میلاد نوریکسرهیکسره
۳۵فروشگاه اصفهان چهارباغتعطیلتعطیل
۳۶فروشگاه آلتوننوبت عصرنوبت عصر
۳۷فروشگاه مایسایکسرهیکسره
۳۸فروشگاه همداننوبت عصردونوبت
۳۹فروشگاه بابلدونوبتدونوبت
۴۰فروشگاه آمل طالقانیدونوبتدونوبت
۴۱فروشگاه جنت آبادیکسرهنوبت عصر
۴۲فروشگاه رضوییکسرهیکسره
۴۳فروشگاه اردبیل شریعتیدونوبتدونوبت
۴۴فروشگاه يزد فرخینوبت عصرنوبت عصر
۴۵فروشگاه ایران مالتعطیلنوبت عصر
۴۶فروشگاه زنجاننوبت عصرنوبت عصر
۴۷فروشگاه رشتدونوبتدونوبت
۴۸فروشگاه انزلیدونوبتدونوبت
۴۹فروشگاه بروجردنوبت عصریکسره
۵۰فروشگاه پرومانوبت عصریکسره
۵۱فروشگاه کریمخانتعطیلیکسره
۵۲فروشگاه سلمانتعطیلنوبت عصر
۵۳فروشگاه سیتادیوم اروميهتعطیلیکسره
۵۴فروشگاه رز میردامادتعطیلتعطیل
۵۵فروشگاه مراغهدونوبتدونوبت
۵۶فروشگاه کرماننوبت عصردونوبت
۵۷فروشگاه شهرکردنوبت عصردونوبت
۵۸فروشگاه اردبیلدونوبتدونوبت
۵۹فروشگاه مارکار یزدتعطیلتعطیل
۶۰فروشگاه تنکابندونوبتدونوبت
۶۱فروشگاه بجنوردنوبت عصرنوبت عصر
۶۲فروشگاه سمناننوبت عصرنوبت عصر
۶۳فروشگاه کوه سنگینوبت عصریکسره
۶۴فروشگاه هتل قصریکسرهیکسره
۶۵فروشگاه هایپراستار مشهدیکسرهیکسره
۶۶فروشگاه شيراز عفیف آبادنوبت عصرنوبت عصر
۶۷فروشگاه بیرجندنوبت عصرنوبت عصر